image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Öğrenci Görüşlerine Göre İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Ölçeklenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Scaling of Teaching Methods and Techniques which is Used in Education Environment According to The Students Opinions By Pair-Wise Comparasion Method
Makale Eklenme Tarihi: 28.1.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırma üniversite öğrencilerinin matematik dersinde hangi öğretim yöntem ve tekniklerin akademik başarıları bakımından yararlı olduğunu düşündüklerini belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç kapsamında uzman görüşleri doğrultusunda belirlenen 8 farklı yöntem ve tekniğin ikili karşılaştırma yöntemiyle ölçeklenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda hazırlanan ölçme aracı 8x8 kare matris formatında hazırlanarak 2013 – 2014 Eğitim Yılı Bahar Yarıyılında Ege Bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinin merkez kampüsünde yer alan bir meslek yüksekokulunda öğrenim gören 310 öğrenciye uygulanmıştır. Yapılan ölçekleme işleminde önce V. Hal denklemi sonrasında III. Hal denklemi yardımıyla ölçekleme yapılmıştır. Yapılan ölçekleme işlemi sonucunda öğrenci görüşlerine göre matematik dersinde en faydalı bulunan öğretim yöntem ve tekniklerinin sırasıyla gösterip yaptırma, soru-cevap, düz anlatım, problem çözme, beyin fırtınası, tartışma, grup çalışması ve rol oynama-drama yöntemi olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ders vermekle yükümlü öğretmen ve öğretim elemanlarının hangi yöntem ve teknikleri kullanmaları gerektiği konusunda önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine the which teaching techniques and methods is more useful for academic success in math class according to university students’ opinions. Prepared in accordance with expert opinion 8 different techniques and methods is aimed to scaling by using pair-wise comparision. The measurement tool prepared 8x8 square matrix format conducted to 310 students from a state university located in the Aegean region studying in a vocational school located in the central campus in 2013-2014 Academic Year. First the scaling process is performed by V. Case Equation then III. Case Equation. Afters caling process, according to students’ opinions the most useful teaching methods and techniques in math class are demonstration, question and answer, lecture, problem solving, brain storming, discussion, group work and role-plays-drama method, respectively. According to the obtained results, suggestions were made for teachers and lecturers about the need to use which methods and techniques

PDF Formatında İndir

Download PDF