image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Öğretmenlerin Bütünsel Bakış Açısına Dayalı EkopedagojiTemelli Çevre Eğitimine İlişkin Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.1.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel alt bileşenleri bulunmaktadır. Bu bileşenler arasındaki karmaşık ilişkileri anlayabilmek için sürdürülebilir kalkınma için çevre eğitimi kullanılmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma için çevre eğitiminin bir amacı da bütünsel bakış açısının gelişmesine yardımcı olmaktır. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin çevre eğitimi konusunda eksiklerinin giderilmesi için uygulanmış olan ekopedagoji temelli sınıfdışı çevre eğitim programının, bütünsel bakış açısının gelişimi üzerine etkisini incelemektir. Araştırmada nitel yöntem kullanılmış; katılımcı olmayan gözlem ve açık uçlu sorular ile veri toplanmıştır. Veriler, içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, eğitim programının bütünsel bakış açısısın gelişimi üzerine etkili olduğu belirlenmiştir. Katılımcılar, anthroposentrik bakış açısından ziyade ekopedagojik bakış açısı kazanmışlardır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF