image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Üniversite Öğrencilerinin Güvengenlik Becerileri Üzerinde Çözüm Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.1.2016
Okunma Sayısı: 25
Makale Özeti: Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin güvengenlik becerileri üzerinde çözüm odaklı grupla psikolojik danışmanın etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 2014-2015 öğretim yılında Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenimlerine devam eden 213 öğrenci arasından gönüllü olan 30 (16 kız, 14 erkek) öğrenciden oluşmaktadır. Bu araştırma, gerçek deneysel modelin esas alındığı ön test-son test kontrol gruplu seçkisiz desenin kullanıldığı deneysel bir çalışmadır. Bu çalışmada veri toplama araçları olarak Voltan-Acar Kendini Belirleme Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için İlişkisiz Örneklemler t Testi ve Tek Faktörlü Kovaryans Analizi (One Faktor ANCOVA) kullanılmıştır. Yapılan veri analizleri sonucunda deney grubundaki öğrencilerin güvengenlik puanlarının deney öncesine ve kontrol grubuna göre anlamlı olarak yükseldiği belirlenmiştir. Ayrıca bu çalışmada deneysel işlemin etkisini etkilemesi muhtemel olan cinsiyet değişkeni kovaryans (ANCOVA) analizi ile kontrol altına tutulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF