image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Okul Öncesi Dönem: Anne Baba Tutumları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.1.2016
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı 4-6 yaş aralığında çocuğu olan anne babaların ebeveynlik tutumlarını incelemektir. Çalışmada açıklayıcı karma yöntem kullanılmış; bu nedenle de ilk olarak nicel veriler toplanmış, ardından nicel verilerin açıklanması için nitel veriler toplanmıştır. Veri toplama sürecinde öncelikle 258 anne-babaya Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ) uygulanmış, sonrasında ise bu annebabalardan 20’si ile görüşmeler yapılmıştır. Nicel verilerin analizinde bağımsız örneklemler için t testi ve tek faktörlü ANOVA kullanılmıştır. Nitel veriler ise kelime listeleme tekniği kullanılarak kodlanmıştır. Çalışma sonucunda, anne-babaların cinsiyetlerine, yaşadıkları bölgeye, öğrenim durumlarına, yaşlarına, evlendikleri yaşa ve sahip oldukları çocuk sayısına göre ebeveynlik tutumları arasında anlamlı farklar bulunmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre, anne-babaların çoğunun, kendi anne-babalık tutumu hakkında bir farkındalık sahibi olduğu ve sahip oldukları tutumları açıklarken alan yazına paralel ifadeler kullandıkları belirlenmiştir. Ayrıca, anne-babalar sahip oldukları anne-babalık tutumlarını etkileyen faktörler olarak en çok yetiştirilme tarzlarını ve psikolojik durumlarını ifade etmişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF