image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmada Wang (2005) tarafından geliştirilen “Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri Ölçeği”nin Türk kültürüne uyarlanması amaçlanmıştır. Türkçe form, eşdeğerlik sınamasının ardından Ankara ilinin Çankaya ilçesindeki resmi ilkokullarda görevli 222 öğretmene uygulanmıştır. Öğretmenlerin %88’i kadın, %12’si erkektir. Araştırmaya dâhil edilen öğretmenlerin %34’ü anasınıfında, %19,5’i birinci, %13,3’ü ikinci, %12,8’i üçüncü ve %20,5’i dördüncü sınıfta görevlidir. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmış, güvenirliğini belirlemek amacıyla ise Cronbach Alfa İç Tutarlık Katsayısı hesaplanmıştır. Analizler sonucunda, Türkçeye uyarlanan ölçeğin 30 madde ve 5 alt boyuttan oluştuğu görülmüştür. Ölçeğin alt boyutlarından elde edilen puanların iç tutarlılık değerleri .95 ile .98 arasında değişmektedir. Araştırma sonuçları, Türkçeye uyarlanan ölçeğin, öğretmenlerin mesleki yeterliklerine ilişkin algılarını belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF