image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Okul Yönetiminde Okul Güvenliğini Sağlamak İçin Yapılan Uygulamalar Konusunda Öğretmen ve Okul Müdürlerinin Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 5.2.2018
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Okulların güvenlik uygulamaları için kullandıkları yöntemler gerek okulların güvenliğinin sağlanması gerekse güvenlik amacıyla yapılan uygulamaların etkisi açısından önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, okul müdürlerinin görüşlerine dayanarak okul güvenliği uygulamalarını saptamak ve okul güvenliği uygulamaları konusundaki bulgulara yönelik öğretmenlerin ve okul müdürlerinin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın modeli, nicel ve nitel araştırma yaklaşımlarının birlikte kullanıldığı betimsel tarama modelidir. Araştırma kapsamında araştırmacılar tarafından oluşturan veri toplama araçlarından anket aracılığı ile 130 okul müdüründen, yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığı ile de 24 okul müdürü ve 24 öğretmenden verilerin toplanması sağlanmıştır. Araştırmanın sonucunda okullarda uygulanan güvenlik sistemleri arasında “güvenlik kamera sistemi” ve “internet üzerinden okul dışından da okulu gözleyebilmeyi sağlayan kamera sistemi” göz önüne alındığında, en çok uygulanan güvenlik sisteminin kameralar olduğu saptanmıştır. Kamera sistemlerini, okul müdürlerinin en çok “okul dışından gelen kişileri saptamak ve okul içindeki davranışlarını izlemek” ile “öğrenciler arasında çıkan çatışmaları saptamak” amacıyla kullandıkları bunun yanı sıra kameraların “öğretmenlerin derslere giriş-çıkış saatlerini kontrol etmek”, “öğretmenlerin okula geliş-gidiş saatlerini izlemek”, “nöbetçi öğretmenleri izlemek”, “öğretmenlerin davranışlarını izlemek” ve “öğretmenlerin derslerdeki performansını izlemek” amacıyla kullanıldığı da araştırma kapsamında ortaya çıkmıştır. Kameraların öğretim ortamlarında ve öğretmenlerin denetimi amacıyla kullanılmasını okul müdürlerinin tümü ile öğretmenlerin önemli bir kısmının olağan karşılaması, araştırmacılarca tartışılması gereken bir konu olarak görülmüştür. Okul güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan uygulamaların kullanım amaçları ve kullanım şekillerine ilişkin okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler bilgilendirilmelidir. Ayrıca okulların güvenliği konusunda okul yönetimi ile öğretmenlerin ortak karar almaları ve birlikte hareket etmeleri konusunda okul yöneticileri öncü olmalıdır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF