image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama
Cilt: 2020/1
Sayı: 1
Makale Başlık: OKUL KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLAR
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 4.6.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Metaforlar, olayların oluşumu, işleyişi ile ilgili olarak bireyin düşüncelerini şekillendiren, kontrol eden güçlü zihinsel araçlardandır. Günlük hayatta çevreyle iletişim kurarken kullanılan metaforlar, öğrenme sürecinde de soyut olan olguları somutlaştırmaya, anlaşılır hâle getirmeye yardımcı olmaktadır. Okul kavramına ilişkin geliştirilmiş olan metaforlar, okul kavramını açıklama ve anlamada önemli veri kaynaklarıdır. Bu çalışmada okul ilişkin metaforlar incelenmiştir. İlk olarak okul ve metafor kavramları, daha sonra okula ilişkin metaforlardan karınca yuvası metaforu, bir toplum olarak okul metaforu, bir fabrika olarak okul metaforu,hapishane olarak okul metaforu, spor stadyumu olarak okul metaforu ve gündüz bakımevi olarak okul metaforu ele alınmıştır. Son olarak da okul metaforu ile ilgili olarak yapılmış olan çalışmalara yer verilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, ülkemiz eğitim sistemi için bir toplum olarak okul metaforu, karınca yuvası metaforu ve gündüz bakımevi metaforunun uygun olduğu söylenebilir. Bu metaforlar olumlu özellik taşımaktadır. Fakat fabrika olarak okul metaforu, hapishane olarak okul metaforu ve spor stadyumu olarak okul metaforu daha çok olumsuz anlam taşımaktadır. Bu metaforların öngördükleri mekanik, otoriter ve yarışmacı anlayış eğitimin kendine has niteliklerini ortadan kaldırmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF