image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2013/4
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğrencilerin Ölçme ve Değerlendirme Dersinin Sunulmasında Tercih Ettikleri Öğretim Yöntemleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Identify which teaching method used by the instructor in the measurement and evaluation course
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı Trakya ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi eğitim fakültelerindeki dördüncü sınıf öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme dersinde öğretim elemanının ağırlıklı olarak hangi öğretim yöntemini kullanmasını tercih ettiklerini belirleyebilmektir. Çalışma lisans düzeyinde ölçme ve değerlendirme dersi veren öğretim elemanları için öğrenci beklentileri hakkında bilgi sahibi olmaları açısından önemlidir. Araştırmanın çalışma grubunu, Trakya Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Fakültelerinde öğrenim görmekte olan 395 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Öğretim Yöntemleri Değerlendirme Formu” hazırlanmıştır. Verilerin analizinde sıralama yargılarına dayalı ölçekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçekleme sonucuna göre öğrenciler açısından ölçme ve değerlendirme dersinin ağırlıklı olarak yürütülmesini gerekli gördükleri öğretim yöntemi “Örnek Olay Yöntemi” olarak belirlenirken, bunu sırasıyla “Gösterip Yaptırma”, “Tartışma”, “Problem Çözme” ve “Anlatma” ve son sırada “Bireysel Çalışma Yöntemi” izlemiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of the study is to identify which teaching method used by the instructor in the measurement and evaluation course is preferred by forth year students at Faculty of Education. The study is significant for instructors who teach measurement and evaluation course to undergraduates since it creates an awareness of student expectations. The participants of the study include 395 forth year students who are studying at Trakya and Kilis 7 Aralık Universities. As the data collection tool “Teaching Methods Evaluation Form” was prepared. In the data analysis, scaling operations based on teaching methods evaluation form rank order judgments was applied. The scaling results reveal that students mostly preferred “The Case Method” which was followed by “Demonstration-Performance Method”, “Discussion Method”, “Problem Solving Method”, “Lecture Method”, and lastly “Independent Study Method”.

PDF Formatında İndir

Download PDF