image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2011/2
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkiye’de 2005–2006 Yılları Arasında Yayımlanan Eğitim Bilimleri Dergilerindeki Makalelerin Bazı Özellikler Açısından İncelenmesi: Betimsel Bir Analiz
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 4.3.2015
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Akademik disiplinlerin gelişimi sahip oldukları literatür ile yakından ilişkilidir. Son yıllarda bütün akademik alanlara ilişkin olarak literatür incelemelerinin arttığı görülmektedir. Literatür incelemelerinde bir alana ait gelişmeleri ortaya koymada kesitsel çalışmaların yapılması yaygındır. Belirli dönemlerde Türk eğitim literatürünün genel bir değerlendirmesinin yapılması o döneme ilişkin ortaya konan araştırmaların niteliğine dair bilgi vermekle kalmaz aynı zamanda daha sonraki araştırmalara da ışık tutar. Bu doğrultuda, bu araştırmanın Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yayımlanan süreli yayınlardaki makalelerde ne tür araştırmaların yapıldığını, hangi araştırma modelinin kullanıldığını, tercih edilen örneklem alma teknikleri, veri toplama araçları ve veri çözümlemede kullanılan istatistiksel tekniklerin neler olduğunu ortaya koymaktır. Türkiye’de eğitim alanında 2005–2006 yılları arasında yayımlanmış olan ve Ulakbim Ulusal indeks tarafından dizinlenen bütün hakemli dergiler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Bu dergilerin bir listesi yapıldıktan sonra bu listeden tesadüfî olarak seçilen dergilerle araştırmanın örneklemi belirlenmiştir. Örneklem dâhilindeki toplam 314 makale araştırmanın amaçları doğrultusunda incelenmiştir. Betimsel analiz ile veriler çözümlenmiştir. Çalışma kapsamında incelenen makalelerin çoğunluğunun (%56) betimsel araştırma türünde olduğu ve olasılığa dayalı olmayan örnekleme tekniklerinin %55 düzeyinde kullanıldığı saptanmıştır. Ayrıca, veri çözümleme tekniği olarak betimsel analizlerin, t-testi ve ANOVA’nın %58 düzeyinde kullanıldığı ortaya çıkmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF