image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2011/2
Sayı: 2
Makale Başlık: İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevlerine Yönelik Tutumlarının Akademik Başarılarına ve Dersleri Sevme Durumlarına Göre İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 4.3.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmada ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin, performans görevlerine ilişkin tutumlarının akademik başarı ve öğrenim görülen dersleri (Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji) sevme durumlarına göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 10 ilköğretim okulunun beşinci sınıfında öğrenim gören öğrenciler akademik başarı açısından üst ve alt %27’lik gruplara ayrılmıştır. Bu iki grupta yer alan 228 öğrencinin akdemik başarılarına ve dersi sevme durumlarına göre performans görevlerine ilişkin tutum puanları arasında manidar bir fark olup olmadığı çok yönlü MANOVA yoluyla incelenmiştir. Çözümleme sonucunda öğrencilerin tutum puanları arasında, tüm dersler için akademik başarılarına göre manidar bir fark olduğu, Türkçe ve sosyal bilgiler dersini sevme durumlarına göreyse manidar fark olmadığı görülmüştür. Bunun yanında matematik ve fen ve teknoloji derslerini sevme durumuna göre tutum puanları arasında manidar bir fark olduğu bulunmuştur. Özellikle matematik ve fen derslerini seven ve akademik başarısı yüksek öğrencilerin tutum ölçeğinin başarıya yönelik katkı boyutuna ilişkin puan ortalamaları, akademik başarısı düşük ve dersi sevmeyen öğrencilere göre daha yüksektir. Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu ise, akademik başarıları yüksek ancak dersi sevme durumları farklı olan öğrencilerin tutum puanlarının dersi seven grup lehine daha yüksek olduğudur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF