image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Yeni Bir Öğretmen Yetiştirme Yaklaşımı Olarak Göreve Başlatma Programı
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.4.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, aday öğretmenlerin eğitiminde kullanılan Göreve Başlatma Programı (GBP)’nın Türkiye’de uygulanabilirliğine ilişkin aday öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görüşlerinin incelenmesidir. Nitel araştırma yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı çalışma keşfetmeye dayalı durum çalışması deseninde yürütülmüştür. Araştırmada Gaziantep ilindeki okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında görev yapan 9 aday öğretmen ve 10 okul yöneticisi ile odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Odak grup görüşmelerinde GBP’nin amaçlar ve hedefler, tasarım ve uygulama aşamalarına ilişkin sorular sorulmuştur. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; aday öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin, GBP’nin adaylık eğitimi programı olarak kullanılabileceğini ve kullanılmasının yararlı olacağını düşündükleri tespit edilmiştir. Aday öğretmenler ve okul yöneticileri, aday öğretmenlerin GBP kapsamında özellikle sınıf yönetimi ve etkili iletişim alanlarında yardım almaları gerektiğini düşünmektedirler. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak, mevcut adaylık eğitimi programının sorunlarının belirlenerek bu sorunların çözümüne yönelik GBP gibi farklı alternatiflerin incelenmesi önerilmektedir. Aday öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerinde daha yoğun bir etkileşimle çalışılmasını sağlamada mentorlük sisteminin aday öğretmenlere sunulması faydalı olabilir. Anahtar Kelimeler: göreve başlatma programı, aday öğretmenler, okul yöneticileri
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF