image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Gruplar İçin Teknolojik Tasarım Uygulamalarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Analitik Rubrik Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.4.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Eğitimcilerin üzerinde önemle çalıştıkları konulardan biri de ölçme değerlendirme konusudur. Özellikle günümüzde eğitimciler tarafından “öğrenme amaçlı ölçme değerlendirme” anlayışının benimsendiği görülmektedir. Bu araştırmanın amacı da öğretmenler için bir değerlendirme aracı öğrenciler için de yol haritası niteliği taşıyacak bir analitik Rubrik geliştirmektir. Bunun için nitel araştırma yöntemlerinden gözlem, görüşme ve doküman incelemesinin yer aldığı üçgenleme seçilmiştir. Araştırmanın katılımcı grubunu dördüncü sınıf öğretmen adayları (N=32), yedinci sınıf (N=28) ve sekizinci sınıf (N=24) ortaokul öğrencileri ile öğretim teknolojileri ve fen eğitimi alanındaki birer uzman (N=2) oluşturmaktadır. Rubriğin geliştirilmesine yönelik uygulamalar dördüncü sınıf öğretmen adayları ve ortaokul sekizinci sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Rubriğin iç tutarlılığı ve kapsam geçerliği için uzman görüşlerine başvurulmuştur. Güvenirlik çalışmaları ise ortaokul yedinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda geliştirilen rubrik üç ana Performans Göstergesi altında toplamda 10 Performans Göstergesinden oluşmaktadır. Katılımcıların performansları, geliştirilen rubrik kullanılarak araştırmacılar ve fen eğitimi alan uzmanı tarafından puanlamıştır. Puanlayıcıların verdiği puanların tutarlığı basit doğrusal korelasyon tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda puanlayıcılar tarafından öğrencilere verilen puanlar arasındaki ilişki açısından pearson korelasyon katsayılarının 0,83 ile 0,97 arasında değiştiği ve bu ilişkilerin α=0,01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Bu sonuç geliştirilen rubriğin kullanılabilir olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: teknoloji, tasarım, rubrik, ölçme değerlendirme
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF