image.jpg

Derginin Adı: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/3
Sayı: 2
Makale Başlık: The Roles of Metacognitive Beliefs in Developing Critical Thinking Skills
Makale Alternatif Dilde Başlık: Eleştirel Düşünme Becerilerinin Gelişiminde Üstbilişsel İnançların Rolü
Makale Eklenme Tarihi: 15.05.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: This study was conducted to examine the influence of metacognitive beliefs on critical thinking skills. It was also aimed at examining what types of metacognitive beliefs might affect increasing a student’s critical thinking skills. It is hypothesized that critical thinking occurs when individuals use their metacognitive beliefs and, thereby, there is a connection between critical thinking and metacognitive beliefs. The study group of the study included 663 students, attending 3rd and 4th grades of Education Faculties of three universities in Turkey. The data were collected through Metacognitions Questionnaire and The California Critical Thinking Disposition Inventory scales. The results of the study indicated that there was a significant relationship which was lower than intermediate level between all of the sub-dimensions of metacognitive beliefs and students’ critical thinking scores. To some extent, the results supported that prospective teachers did not obtain critical thinking skills at the desired level.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışma üstbilişsel inançların eleştirel düşünme becerileri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca hangi üstbilişsel inançların öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini artırmada etkili olduğunu incelemeyi de amaçlayan bu çalışmada, eleştirel düşünme becerileri ve üstbilişsel inançlar arasında bir bağlantı olduğu ve ayrıca cinsiyet açısından da hem eleştirel düşünme becerileri hem de üstbilişsel inançlar arasında bağlantı olduğu denenceleri üzerinde durulmuştur. Çalışma grubu, Türkiye’nin üç farklı ilinde yer alan üç farklı üniversitenin Eğitim Fakültelerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 663 öğrenciden oluşmuştur. Veriler Üstbiliş-30 ve California Eleştirel Düşünme Ölçeklerinin aynı anda kullanılmasıyla toplanmıştır. Öğretmen adaylarının üstbilişsel inançlarının tüm alt boyutları ve eleştirel düşünme puanları arasında orta düzeyden daha da düşük seviyede anlamlı farklılık ortaya çıktığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlar öğretmen adaylarının istenilen seviyede eleştirel düşünme becerilerine sahip olmadığını; ancak kendi bilişsel becerilerinin ve düşünme süreçlerinin farkında olduklarını ve dolayısıyla da eleştirel düşünme eğilimlerinin olduğunu desteklemektedir.

PDF Formatında İndir

Download PDF