image.jpg

Derginin Adı: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Cilt: 2015/1
Sayı: 29
Makale Başlık: Determinants of Savings in The Middle East Countries
Makale Alternatif Dilde Başlık: ORTADOĞU ÜLKELERİNDE TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİLERİ
Makale Eklenme Tarihi: 7.09.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: This study analyzes determinants of savings in the Middle East countries, using the panel data method. It examines the impact of data for 8 independent variables on Gross Saving Rate, relating to the 2000-2013 period in thirteen Middle East countries. Results show that income, money supply and government expenditures impact savings negatively whereas young population and inflation influence savings in a positive way. Old population, urban population and rural population have no significant effect on savings.
Alternatif Dilde Özet: Orta Doğu ülkelerinin tasarruflarının belirleyicilerinin analiz edildiği bu çalışmada panel veri yöntemi kullanılmıştır. On üç Orta Doğu ülkesi için 2000-2013 dönemine ilişkin 8 bağımsız değişkene ait verilerin tassaruflar üzerine olan etkileri incelenmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre gelir, para arzı ve hükümet harcamaları tasarrufları negatif yönde etkilerken, genç nüfus ve enflasyon tasarrufları pozitif yönde etkilemektedir. Yaşlı nüfus, kentsel nüfus ve kırsal nüfusun, tasarruflar üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur.