image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Yaratıcı Drama Yöntemi ile Öğretmen Yeterliklerinden Kişisel Gelişim Üzerine Nitel Bir Çalışma
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 8.9.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışmada, öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin alt alanı olan kişisel gelişimi sağlamaya yönelik farkındalık kazandırmada yaratıcı dramanın sınıf öğretmeni adaylarını nasıl etkilediğini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda otuz bir sınıf öğretmeni adayıyla yedi hafta ve toplam yirmi bir saat kişisel gelişimi sağlama alt alanına yönelik yaratıcı drama dersleri yürütülmüştür. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın veri toplama araçlarını, katılımcıların süreç içerisinde ortaya koydukları yazılı ürünler, görüşme ve günlükler oluşturmaktadır. İçerik analizi yoluyla incelenen veriler iki tema altında toplanmıştır. Bu temalar, “Öğretmenlik Mesleğine Yaklaşım” ve “Öğretmenin Kişisel Gelişiminin Önemi” olarak sıralanabilir. Öğretmen adayları bu süreçte mesleğe duygusal olarak daha fazla yakınlaşmışlardır. Henüz hizmete atılmadan karşılaşacakları sorunları canlandırmalar yoluyla görmenin, çözüm üretmelerini ve hazırlıklı olmalarını sağladığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte öğretmenin kişisel gelişiminin önemli olduğunu fark edip kişisel gelişimlerini sağlamak için hem bir öğretmen adayı olarak neler yapmaları gerektiği hem de öğretmen olduklarında neler yapabilecekleri konusunda fikir yürütmüşlerdir. Buradan yola çıkarak öğretmen yetiştirme sürecinde yer alan derslerin öğretmen adaylarının öğretmen olduklarında karşılaşacakları problemleri ve çözüm önerilerini içermesi gerektiği belirtilebilir. Öğretmen yeterlikleri ve öğretmenlikte karşılaşılan sorunlar gibi derslerin öğretmen yetiştirme programlarında yer alması, bu dersler var ise içeriklerinin adayın etkin katılımına göre şekillendirilmesi gerektiği söylenebilir. Ayrıca öğretmenin kişisel gelişiminin öneminin altının çizilmesi, öğretmen yetiştirme sürecinde öğretmen adaylarının meslekle olan duygusal bağının ihmal edilmemesi ve bu amaçla yaratıcı drama derslerinden yararlanılabileceği ifade edilebilir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF