image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Isı, Sıcaklık, Hal Değişimi” Kavramlarını Anlama Seviyelerine İlişkin Bir Çalışma
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 8.9.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin fen öğrenimi sürecinde önemli bir rolü vardır. Bu çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının “ısı, sıcaklık, hal değişimi” kavramlarını anlama seviyelerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemini, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören 30 son sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat soruları kullanılmıştır. Mülakat formunda ısı, sıcaklık, hal değişimi ile ilgili 6 açık uçlu soru sorulmuştur. Elde edilen veriler, aday öğretmenlerle yapılan bireysel görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Verilen cevaplar; bilimsel olarak doğru cevap, eksik cevap, yanlış kavram içeren cevap, cevap vermeme olarak dört kategoriye ayrılmıştır. Araştırma sonucunda, aday sınıf öğretmenlerinin bu kavramları anlama düzeylerinin yeterli olmadığı ve kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmiştir. “Isı, sıcaklık, hal değişimi” kavramlarının anlamlı bir şekilde öğrenilebilmesi ve yanılgıların giderilebilmesi için bu çalışma ile ilgili literatürdeki diğer araştırmaların bulguları ışığında bazı öneriler sunularak, kavram analizi yapılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF