image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Eğitim Sendika Yönetici ve Üyelerinin MEB İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 8.9.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, eğitim sendikaları yönetici ve üyelerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) uygulamalarına ilişkin görüşlerini belirleyerek, amaç ve işlevlerinin sendikaların savundukları değerlerle ne ölçüde uyuştuğunu saptamaktır. Araştırma betimsel olarak ele alınmış nitel bir çalışmadır. Çalışmada olgubilim deseni kullanılmış, katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile saptanmıştır. Katılımcılar, Kayseri’de görevli 12 sendika üyesinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, veriler betimsel analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmada katılımcı görüşleri doğrultusunda ulaşılan sonuçlar şu şekildedir: MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, planlama ve seçme işlemlerini bilimsel verileri göz önüne almadan, kamu personeli seçme sınavı sonuçları doğrultusunda yapmaktadır. İnsan kaynaklarını geliştirme uygulamaları hizmet içi eğitim faaliyetleri etrafında toplanmaktadır. Değerlendirme ve ücret ödemede kriterler bulunmamaktadır. Sağlık ve sosyal güvenlik uygulamaları yetersiz olup ödenen ücretle sağlanan hizmet denk değildir. Bütünleştirme ve iş ilişkilerinde özellikle atama ve yer değiştirme konusunda çok sık mevzuat değişikliği yapılmış, bu durum aile bütünlüğü ve iş yerinde çalışma barışına zarar verip yönetici atamalarında sorunları beraberinde getirmiştir. İşten ayrılma ve sonrasına yönelik özel bir uygulama olmayıp, emekli olan personel takip edilmemektedir. Ulaşılan genel sonuç, ilgili müdürlüğün amacına uygun hizmet etmeyip, işlevsel olması için geliştirilmesi gerekmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF