image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Öğretmen Algılarına Göre İlköğretim Kurumlarındaki Örgütsel Değerler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 8.9.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, örgütsel ve yönetsel süreçlerde son yılların dikkat çeken konularından olan örgütsel değerlerin öğretmen algılarına göre ilköğretim kurumlarında incelenmesidir. Tarama modelindeki bu araştırmanın çalışma evrenini Erzincan il merkezinde ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örgütsel değerlerin düzeyini belirlemek amacıyla Yılmaz (2007) tarafından geliştirilen “Örgütsel Değerler Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin uygulanmasıyla elde edilen verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde işlemleri; t testi, tek yönlü varyans analizi teknikleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda okullardaki örgütsel değerlere ilişkin öğretmen algılarının yüksek düzeyde görülmüştür ( X =3,88). Cinsiyet değişkeni açısından erkek öğretmenlerin, ilköğretimin kademeleri (ilkokul-ortaokul) açısından ilkokul öğretmenlerinin algılarında daha yüksek oran gözlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF