image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Yaşam Temelli Öğretim ve Öğrenme İstasyonları Yönteminin 9. Sınıf Fizik Ders Başarısı ve Kalıcılığa Etkileri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 8.9.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmada, öğrenme istasyonları yöntemi ile Türkiye’de lise düzeyi fizik öğretim programının temel yapısında yer verilen yaşam temelli öğretim yönteminin, öğrencilerin fiziğin doğası ile ilgili temel bilgilere yönelik ders başarıları ve kalıcılık üzerindeki etkilerini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, bir devlet lisesinde 9. Sınıf düzeyinde üç ayrı sınıfta öğrenim gören 84 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma modeli kullanılmış; araştırma, Öğrenme İstasyonları Grubu (n=28) ve Yaşam Temelli Öğretim Grubu (n=28) olarak iki deney, Geleneksel Öğretim Grubu olarak bir kontrol grubu (n=28) üzerinde yürütülmüştür. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak “Fiziğin Doğası” ünitesindeki temel bilgilere yönelik ders başarılarını ölçmek amacıyla “Fiziğin Doğası Ünitesi Klasik Sınavı” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrenme istasyonları grubundaki öğrencilerin başarı puanlarının diğer iki gruba göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu; her üç grupta da öğrencilerin kalıcı öğrenmeler gerçekleştirdikleri ve gruplar arasında öğrenmelerin kalıcılıkları bakımından anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF