image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Bilimin Doğası Alanında Son 10 Yılda Yapılan Çalışmaların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 8.9.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı bilimin doğası alanında son 10 yılda yapılan çalışmaları farklı değişkenler açısından incelemek ve gelecekte yapılacak olan çalışmalara yol göstermektir. Bu amaç doğrultusunda son 10 yılda SSCI/SCI dergilerde yayınlanmış ve başlığında bilimin doğası terimi geçen 127 makale incelenmiştir. Çalışma nitel yaklaşım ile gerçekleştirilmiştir ve araştırma yöntemi olarak doküman analizi kullanılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. İçerik analizi gerçekleştirilirken beş farklı değişken belirlenmiştir. Bunlar: (a) Yayın yılı, (b) Yaklaşım, (c) Desen, (d) Örneklem ve (e) Veri toplama araçlarıdır. Belirlenen değişkenlere uygun olarak çeşitli bulgular elde edilmiştir. Buna göre bilimin doğası alanında son 10 yılda en çok çalışma yapılan yılın 2013 yılı olduğu görülmektedir. Ayrıca çalışmaların sayısının her geçen yıl arttığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunun nitel yaklaşım ile yapıldığı belirlenmiştir. Buna ek olarak son yıllarda karma yaklaşım ile yapılan çalışma sayısında ciddi artış olmuştur. Nitel yaklaşımın çok kullanılmasına paralel olarak çalışmaların büyük çoğunluğu durum çalışması deseniyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda katılımcı grup olarak en çok öğrenciler ile çalışılmıştır. İncelenen çalışmalar arasında veri toplama aracı olarak en çok görüşme yöntemi tercih edilmiştir. Ayrıca son on yılda bilimin doğası hakkında yayınlanan çalışmalar arasında ülkemiz kaynaklı çalışmaların oranı ciddi biçimde artmıştır. Bu durumun hem fen bilgisi öğretimi müfredat programının hem de öğretmen eğitimi programlarının değişimi ile ilgili olduğu düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF