image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Lisans Öğrencilerinin Psikolojik İyilik Hallerinin YGS Puanları ve Çeşitli Değişkenler ile İlişkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 8.9.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Araştırmanın genel amacı üniversite öğrencilerinin Psikolojik İyilik Halleri (PİH) ne düzeyde olduğunun belirlenmesi ve bu düzeyin çeşitli demografik ve sosyal faktörlere göre değişip değişmediğinin ortaya konulmasıdır. Bu araştırmada tarama (betimsel) ve ilişkisel model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ege Bölgesi’ndeki bir üniversitenin lisans programlarına 2012-2013 eğitim öğretim yılında yerleşen (1. Sınıfta veya yabancı dil hazırlık sınıflarında okumakta olan) 589 öğrenci oluşturmaktadır. Lisans birinci / hazırlık sınıfı öğrencilerinin PİH ölçeğinin tamamından aldıkları puan ‘bazen katılıyorum’ düzeyine tekabül etmektedir. Öğrencilerin PİH ölçeğinde en yüksek puanı aldıkları boyut diğerleriyle olumlu ilişkiler iken; en düşük puanı aldıkları boyutun ise özerklik olduğu ortaya çıkmıştır. Lisans öğrencilerinin PİH çeşitli demografik değişkenlere göre karşılaştırıldığında; PİH düzeylerinin cinsiyetlerine, öğrenim gördükleri fakülteye, öğrenim görmekte oldukları alanlarına (sayısal, sözel, eşit ağırlık), üniversite bünyesinde herhangi bir kulübün üyesi olup olmamalarına ve aylık gelirlerine göre farklılaşmadığı / değişmediği ortaya çıkmıştır. Bunun yanında ailesi ile birlikte ikamet eden öğrencilerin psikolojik iyilik düzeylerinin özel yurtlarda kalanlara oranla daha yüksek olduğu ortaya çıkmanın yanında, öğrencilerin katıldığı sosyal faaliyetlerin sayısının da onların PİH’ni etkilediği ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin aylık gelirleri ile özerklik alt boyutundan aldıkları puan arasında; üniversiteye giriş sınavı puanları ile yaşam amaçları arasında düşük düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF