image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Akademik Usulsüzlük: Öğretmen Adaylarının Görüşleri ve Deneyimleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 8.9.2015
Okunma Sayısı: 7
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının akademik usulsüzlük konusundaki görüş ve deneyimlerini belirlemektir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Dumlupınar Üniversitesi’nde öğrenim gören 1119 öğretmen adayı üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen anket yoluyla toplanmıştır. Veriler frekans, yüzde ve aritmetik ortalama kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının yarıdan fazlası akademik usulsüzlüğün etik olmadığını (%59.2), engellenmesine yönelik önlemler alınması gerektiğini (%60.2) ve bu yönde bir davranış sergilediklerinde suçluluk duyduklarını (%53.5) belirtmiştir. Buna rağmen %95 oranında öğretmen adayının yükseköğretim hayatı boyunca akademik usulsüzlük içeren bir davranış sergilediği, sadece %7.1’inin öğretim elemanları tarafından uyarıldığı ve cezalandırıldığı görülmüştür. Öte yandan öğretmen adaylarının çoğunluğu akademik dürüstlüğün öğretilebileceğine (%55.9) ve öğretim elemanlarının ve gözetmenlerin tutumunun akademik usulsüzlük davranışlarında etkili olduğuna (%55.6) inanmaktadır. Öğretmen adaylarının sıklıkla gerçekleştirdikleri akademik usulsüzlük davranışları sınavlarda kopya çekme üzerine yoğunlaşmıştır. En sık gerçekleştirilen akademik usulsüzlük davranışları sınav sonrasında diğer sınıftaki öğrencilere sınavın içeriği hakkında bilgi vermek, bir başka öğrencinin sınav kâğıdına bakmasına izin vermek biçimindedir. Yüksek not alma isteği, içeriğin çok yoğun olması, dersi/konuyu anlayamama, yardıma gereksinim duyma, başarısız olma korkusu ve ailenin beklentilerine yanıt verme isteği, herkesin yaptığını bilmek ise öğretmen adaylarının akademik usulsüzlük yapmalarında en fazla etkili olan nedenler olarak belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF