image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Türkçe Öğretmeni Adaylarının Metin Oluşturmadaki Sorunları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 8.9.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının metin oluşturmadaki sorunlarını belirlemektir. Araştırma, betimsel tarama modelindedir. Çalışmanın evrenini, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 2014- 2015 eğitim-öğretim yılı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4. sınıfta öğrenim gören 120 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise araştırmaya katılan 102 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada araştırmacılar tarafından iki ayrı veri toplama aracı geliştirilmiştir. Bunlar, “Yazılı Anlatım Sorun Envanteri” ve “Yazma Formu”dur. Araştırmanın sonuçlarına göre metinlerde sıklıkla rastlanan sorunların, “Dil bilgisi kurallarına uygun cümleler kurulmaması” (%92,16), “Kelimelerin yazım kurallarına uygun yazılmaması”(%83,33), “Paragrafta cümleler arasında uygun geçişler sağlanmaması” (%81,37) ve “Cümlelerde noktalama işaretlerini yanlış veya eksik kullanılması” (%79,41) olduğu görülmektedir. En az rastlanan sorunların ise, “Harflerin biçimce düzgün, doğru ve okunaklı yazılmaması” (%6,86),“Paragrafların, diğer satırlara göre belirgin şekilde içeriden başlatılmaması” (%4,90) ve “Gelişme paragrafı/paragrafları yapılmaması” olduğu belirlenmiştir (%4,90).
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF