image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Cilt: 2012/1
Sayı: 2
Makale Başlık: RUSYA’DA VE TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER REFORMUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
Makale Alternatif Dilde Başlık: Local Administrations Reform in Russia: Comparison with the Turkish Local Administrations
Makale Eklenme Tarihi: 9.09.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Yerel yönetim kurumu ulusal kamu yönetimi sisteminin bir parçası olup, yerel halka en yakın yönetim ve en fazla temsilcilik mekanizmalarına sahip olduğuna inanılan yönetim şeklidir. Özellikle küresel dönemde temsilcilik krizi nedeniyle yerel yönetimlere vurgu yapılması gözlemlenmekte olup farklı ülkelerde yerel yönetim reformları idari reformların önemli bir bileşeni olarak gerçekleştirilmektedir. Rusya kendine özgü tarihsel, coğrafik, sosyokültürel, ekonomik, yönetsel özelliklerinden kaynaklanacak biçimde merkezi yönetim ağırlıklı yönetim tarzını benimsemiştir. Bununla birlikte ülkede yerel yönetimler konusunda birtakım yeni mevzuat ve fiili uygulamalara gidilmiştir. Fakat genel anlamda, çağdaş eğilimlere rağmen merkezileşmiş yönetim geleneğinden vazgeçemeyecek gibi görünmektedir. Türkiye bunun aksine, desantralizasyon politikaları çerçevesinde yerel demokrasinin güçlendirilmesinde kararlı görünmektedir. Bu çalışma, öncelikle yerel yönetimler ve reform olgularının kavramsal çerçevesini çizmekte, daha sonra Rusya ve Türkiye’nin yerel yönetim reformlarını karşılaştırmalı biçimde ele almaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Local government is a part of the national public administration system and is believed to be an effective administration style and to have better representative mechanisms. Particular emphasis on local governments is made because of the crisis of representation in the global era and in different countries local governance reforms are carried out as an important component of administrative reforms. Russia’s unique historical, geographical, socio-cultural, economic, administrative characteristics determined its administrative style based mainly on the central government. However, new legislative decisions and policies in the sphere of local administration in the country have been implemented. But in general, despite the contemporary trends Russia seems not to change radically its centralized administrative tradition. Turkey, by contrast, seems to be committed to strengthening local democracy within the framework of decentralization policies. This study draws primarily conceptual framework of local government and the reform, then the local government reforms in Russia and Turkey are discussed in comparison.

PDF Formatında İndir

Download PDF