image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Cilt: 2012/1
Sayı: 2
Makale Başlık: THE ANATOMY OF AN OPPOSING SUNNI MOVEMENT IN SYRIA: THE MUSLIM BROTHERHOOD (AL-ʾIḪWĀN AL-MUSLIMŪN)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Suriye’de Sünnî Muhalif Bir Hareketin Anatomisi: Müslüman Kardeşler (İhvân-ı Müslimîn)
Makale Eklenme Tarihi: 9.09.2015
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: In this study, such questions as how the Muslim Brotherhood did emerge; how did it develop; what kind of effects had it on the Syrian politics, will be answered. As a strong opposition movement which had a wide base and a solid organizational structure, how did it try to spread the invitation at homes, mosques and teahouses; and by this way finding an echo at the base of society especially among rural people, how did it influence the Syrian people and the political line of Syrian State, will be evaluated. The formative phase of the movement, its administrative structure, the classes which formed its base, its interaction with other intellectual movements, the attitudes of the Baath Party to the secularism and its role on Syrian politics, and the transformation with Bashar al-Assad period, will be discussed. In addition, events in Hama, the repercussions of the Arab Spring and the effects of Muslim Brotherhood to the Arab Spring process, will be examined.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmada, güçlü bir muhalif hareket olan, geniş bir tabana ve sağlam bir organizasyon yapısına sahip olan Müslüman Kardeşler’in neden ortaya çıktığı; nasıl geliştiği; Suriye siyaseti üzerinde ne gibi etkisi olduğu sorularına cevap aranacaktır. Hareketin evlerde, mescitlerde ve kahvehanelerde kısaca halkın bulunduğu her ortam ve mahfilde daveti yaymaya çalıştığı, bu şekilde başta taşra olmak üzere toplum tabanında geniş bir yankı bularak Suriye halkı ve Suriye devletinin siyasi çizgisine nasıl etki ettiği değerlendirilecektir. Hareketin kuruluş aşaması, idari yapısı, tabanını oluşturan sınıflar, diğer fikri akımlarla etkileşimi, ayrıca Baas Partisi’nin laiklik anlayışına olan tutumu, Suriye siyasetindeki rolü ve Beşşar Esad ile gelen dönüşümü tartışılacaktır. Hama olayları, Arap Baharı’nın yankıları ve Müslüman Kardeşler’in Arap Baharı sürecine etkisi de incelenecektir.

PDF Formatında İndir

Download PDF