image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Cilt: 2012/1
Sayı: 2
Makale Başlık: TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDE “BİZ” VE “ÖTEKİ” ÖNYARGILARIN DİNAMİKLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Assessment at Different Levels of "the Other" and "Us" Perception in Turco-Greek Relationship
Makale Eklenme Tarihi: 9.09.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: “Öteki” ben veya bizden farklı olan ya da farklı olarak tanımlanmış olandır. Sosyal kimlik kuramı çerçevesinde “Öteki”, genellikle önyargıları ve stereotipleri içinde barındırmasından ötürü imajları da beraberinde oluşturur. Bu nedenle öteki ve imaj birbirleriyle bağlantılı iki temel kavramdır. “Öteki’nin” imajı ise bizim kimliğimizle bağlantılıdır. “Öteki’ne” yüklenen ifadeler aslında bizim olmak istemediğimiz durumlardır ve çoğunlukla ön yargılarımızı içeren yaklaşımlardır. Bir başka ifadeyle “Öteki” bir nevi “Ben’in” aynada yansımasıdır. Türkiye ve Yunanistan ekseninde “Öteki” incelenmesi gereken önemli bir konudur. Her iki ülke de ulusal kimliklerinin oluşturulmasında “Öteki’ni” olumsuz imajlarla kurgulayarak genel bir duygu yaratmışlardır. Bu durum her iki toplum açısından nesiller boyu süregelen düşman algısının oluşumunda etkin rol oynamıştır. Böylelikle benzer ve ortak pek çok özelliğe sahip olan iki toplum bu ön yargıların gölgesinde birbirlerini “Öteki” ve düşman olarak görmüşlerdir.
Alternatif Dilde Özet: “The other” is one who is different or is differently defined than “I/us”. Within the theory of social identity, the other creates the images alongside with it for it is usually embedded with prejudices and stereotypes. Thus, “the other” and “image” are two intermingled concepts. The other’s image is also connected with our identity. The meaning loaded onto “the other” refers to the situations which we do not prefer and this mostly stems from our approaches containing our prejudices. To put it differently, “the other” is the mirrored version of “I”. Within the axis of Turkey and Greece, the ‘Other’ aspect is an important issue to be examined. During formation of national identities both countries developed the ‘Other’ with negative images and created general feelings within each country towards the other. This situation played an active role in the formation of the perception of the hostile image in both communities during several generations. Thus, both societies having similar and even common features have developed the ‘Other’ and hostile image by means of such prejudices.

PDF Formatında İndir

Download PDF