image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Cilt: 2012/1
Sayı: 2
Makale Başlık: EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING TO TEACH VOCABULARY IN TURKISH AS A SECOND LANGUAGE COURSE
Makale Alternatif Dilde Başlık: İşbirlikli Öğrenme Metodlarının [Yabancılara] Türkçe Kelime Öğretimi Üzerindeki Etkisi
Makale Eklenme Tarihi: 9.09.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Vocabulary is a vital part of language to transmit feeling and thought correctly. Therefore one of the fundamental parts of teaching foreign language is to acquire vocabulary. Used methods to teach vocabulary must be effective and permanent. Aim of this research is to determine the effectiveness of cooperative learning methods on teaching Turkish vocabulary for foreigners. The research was conducted with 27 students of International Computer High School of Bucharest during three weeks. Gain between control and treatment groups is statistically significant (p < 0.05) in this experimental research, including pretest and post test. Also in permanency test, which is applied after one month, results are statistically significant (p < 0.05). To sum up the students in treatment group are more successful than the students in control group.
Alternatif Dilde Özet: Kelime hazinesi duygu ve düşüncelerin doğru aktarımı için dilin hayati bir parçasıdır. Bu nedenle yabancı dil öğretiminin temel kısımlarından biri kelime hazinesi kazandırmaktır. Bu amaçla kullanılan yöntemlerin etkili ve kalıcı olması önemlidir. Bu çalışmanın amacı işbirlikli öğrenme metodlarının yabancılara Türkçe kelime öğretimi üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu doğrultuda Uluslararası Bükreş Bilgisayar Lisesi’nde 27 öğrenciyle üç haftalık bir uygulama yapılmıştır. Deneysel yöntemin kullanıldığı ön test - son test kontrol gruplu bu araştırmanın sonucunda, kontrol grubu ile deney grubunun kazanımları arasında p< 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmüştür. Bir ay sonra yapılan kalıcılık testinde de yine p< 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Sonuç olarak işbirlikli öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubundaki öğrenciler, kontrol grubundaki öğrencilere göre daha başarılı bulunmuştur.

PDF Formatında İndir

Download PDF