image.jpg

Derginin Adı: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Cilt: 2015/1
Sayı: 29
Makale Başlık: Subjektif Uyumun İş Çıktıları Üzerindeki Etkisi: Benzerlik Uyumu mu, Bütünleyici Uyum mu?
Makale Alternatif Dilde Başlık: THE IMPACT OF SUBJECTIVE FIT ON THE WORK OUTCOMES: SUPPLEMENTARY OR COMPLEMENTARY FIT?
Makale Eklenme Tarihi: 9.09.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada subjektif uyumun bileşenleri olan benzerlik uyumu ve bütünleyici uyumun duygusal bağlılık ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde iş tatmininin aracı etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada kolayda örnekleme metodu kullanılarak farklı sektörlerde çalışan 224 kişiye ulaşılmıştır. Veriler, oluşturulan web tabanlı anket formları aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma hipotezleri SPSS 18 Programı kullanılarak regresyon analizleriyle test edilmiş; benzerlik ve bütünleyici uyumun iş tatmini, duygusal bağlılık ve işten ayrılma niyeti üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkileri bulunmuş ve hipotezlerin bir kısmı doğrulanmıştır. Bunun yanı sıra benzerlik uyumunun, bütünleyici uyuma göre iş çıktıları üzerindeki etki şiddetinin daha yüksek olduğu bulguları elde edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: This study aimed at examining mediator effect of job satisfaction on the relationship between supplementary and complementary fit which are the components of subjective fit with affective commitment and intent to leave. Data have been gathered through convenient sampling and survey method. 224 participants from various sectors answered the web based questionnaire. Hypothesis of the study are tested using regression analysis through SPSS 18 Program and some of the hypothesis are accepted. According to the results, the effects of supplementary and complementary fit, on the job satisfaction, affective commitment and intent to leave are found statistically significant while the mediation hypothesis are partially supported. In addition, it is also detected from the results that supplementary fit has higher effects on the work outcomes than complementary fit.