image.jpg

Derginin Adı: İktisadi İdari Bilimler Dergisi
Cilt: 2012/2
Sayı: 4
Makale Başlık: AR-GE VE YENİLİK İÇİN ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ KONUSUNDA BİR MODEL ÖNERİSİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: A MODEL PROPOSAL ON THE IMPORTANCE OF COLLABORATION BETWEEN UNIVERSITY AND INDUSTRY FOR R&D AND INNOVATION
Makale Eklenme Tarihi: 7.07.2012
Okunma Sayısı: 12
Makale Özeti: Ülke ekonomilerinin rekabet güçlerini belirleyen en önemli unsurların başında, ülkede faaliyet gösteren işletmelerin yapısal ve finansal olarak sağlıklı bir yapıda olmaları gelmektedir. İşletmelerin rekabet güçlerinin yüksek olmasının sağlanabilmesi için ürün ve hizmet üretiminde ve pazarlamasında bilgiye önem vermeleri ve doğru bilgiyi doğru yerde kullanma becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Kamu kaynaklı destekler sınıflandırıldığında, orta ve uzun vadede ülke ekonomisine azami fayda sağlayacak desteklerin teknoloji AR-GE ve inovasyon konularında verilen destekler olduğu görülmektedir. Teknoloji AR-GE ve Yenilik faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan bilginin zaman kaybedilmeksizin kullanılması da büyük öneme haizdir. Zira bilgiye ulaşma ve ticarileştirme konusunda bütün Dünya’da yoğun bir mücadele yaşanmaktadır. Sahip olunan bilginin en kısa sürede ticarileştirilmesi gerekmektedir. Özellikle üniversitelerdeki bilimsel çalışmalar neticesinde ortaya çıkan bilginin endüstriye kazandırılarak katma değeri yüksek ürünler üretilmesi, ülkelerin gelişmişlik sıralamasında yükselmesinin en önemli yollarındandır. İşletmelerin uluslararası rekabette iyi yer almalarını sağlayacak anahtar kavram yenilikçiliktir. Özellikle gümrük duvarlarının kaldırılması, serbest ticaretin ve lojistik olanaklarının gelişmesi neticesinde işletmeler, hem yurtiçi hem de yurtdışındaki rakipleri ile rekabet etmek durumunda kalmaktadırlar. Günümüzde standart ürünlerin üretilmesi sürecinin yerini farklılaşmış ürünlerin üretilmesi süreci almıştır. Standart olarak üretilen ürünlerin sektörlerindeki yoğun rekabet kar marjlarını minimize etmekte ve uzun vadede sürdürülemez bir yapı ortaya çıkarmaktadır. Bu anlamda maliyet odaklı rekabet stratejilerinin yerini tasarım ve inovasyon odaklı farklılaştırma stratejileri almaktadır. Bu durumdaki işletmelerin kuruluş ve AR-GE faaliyeti giderlerinin desteklenmesi özel önem taşımaktadır. Bu işletmelerin desteklenmesiyle teknoloji ve yenilik tabanlı yeni işletmelerin ekonomiye kazandırılması ve katma değeri yüksek ürünler üretilmesi mümkün olmaktadır. Bu çalışmada, AR-GE ve yenilik için üniversitelerin işletmelerle nasıl bir işbirliği kurması ve teknolojik destek sunması gerektiği konusunda şimdiye kadar yapılan çalışmalar irdelenerek model önerisinde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: At the top of the list of elements determining the power of competition of countries is the fact that commercial companies operating in a country should financially and structurally have a healthy structure. Companies from one hand need to impose high importance on knowledge in production of either services or products and marketing the same and also have a competency to use correct information from the other hand in correct areas so that they may have a high power of competition. It is easily concluded when government-funded incentives are classified that the incentives producing the maximum benefit to the country economy in the medium and long terms are those allowed for technology R&D and innovation. Rapidly exploiting any information generated as a result of technology R&D and/or innovation activities without spending time is another fact that has great importance. This is because there is a severe competition in all over the world in terms of accessing information and commercializing the same. Any information obtained should in the shortest time possible be commercialized. The information generated as a result of scientific activities in universities and presented to related industries in order to achieve production of products with high added values is one of the remarkable means for countries to climb higher ranks in the list of development. The key concept for companies to have an admirable place in the international competition is innovation. Companies need to compete with both domestic and foreign competitors as a result of especially abandonment of customs barriers, expansion in the free trade and improvement of logistics facilities. Production of diversified products today replaces manufacturing of standard ones. The intensive competition in the industries of standard products minimizes profit margins to create an unsustainable structure in the long term. In this respect, cost-based competition strategies are replaced by design and innovation-based diversification strategies. Supporting the establishment and R&D expenses of such businesses is especially important. Supporting such businesses will result in gaining new technology and innovation-based companies, which will give ground to production of products with high added values. This paper is to propose a model of fostering collaboration between universities and the industry based on previous papers discussing what sort of collaboration universities are to foster with the businesses and how they are to offer technological support to them in terms of R&D and innovation.

PDF Formatında İndir

Download PDF