image.jpg

Derginin Adı: İktisadi İdari Bilimler Dergisi
Cilt: 2012/2
Sayı: 5
Makale Başlık: AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI ve TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: EDUCATIONAL POLICIY OF EUROPEAN UNION AND THE ASSESMENT OF ITS EFFECTS ON TURKISH EDUCATION SYSTEM IN TERMS OF LITERATURE
Makale Eklenme Tarihi: 7.07.2012
Okunma Sayısı: 663
Makale Özeti: Bu çalışma, Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde olan Türkiye’nin Avrupa Birliği müktesebatı gereği üye ve aday ülkeler arasında uygulanan eğitim politikalarını irdelemek ve Türkiye’nin eğitim sorunlarını AB eğitim politikaları çerçevesinde değerlendirmektir. Yirmi yedi Avrupa ülkesinden oluşan AB “Avrupa Birliği” birçok konuda olduğu gibi eğitim alanında da ciddi reformlar gerçekleştirmiştir. Özellikle eğitim yönetimi ve eğitim sistemine getirdikleri yenilikler oldukça dikkat çekmektedir. Türkiye AB Birliği’ne katılım sürecinde özellikle eğitim reformları alanında da bazı çalışmalar gerçekleştirmiştir. AB ve Türkiye arasında gerçekleştirilen bu çalışmalar eğitimde yeniliklerin yaşanmasına ve uygulanmasına katkı sağlamıştır. AB ye uyum süreci içerisinde Türk Eğitim Sistemi’nde AB’nin istediği eğitim politikaları hızla hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Eğitimde kalite, daha nitelikli bir eğitim politikası, uygulamalarda daha şeffaflık ve süreklilik uygulamaları oldukça dikkat çekmektedir. Klasik eğitim anlayışının artık geride kaldığı günümüzde modern eğitim anlayışının ön planda olduğunu görmekteyiz. Geçmişte yaşanan eğitim sorunlarının artık geride kaldığına inandığımız bu süreçte günümüzde uygulanması planlanan ve bazı okullarda uygulanan yeni eğitim teknikleri, teknolojik araçlarla sunulan eğitim sistemi daha nitelikli bir öğrenci profilini doğurmaktadır. Son olarak 4+4+4 sisteminde yaşanan bazı gerginlikler ve yeni eğitim sisteminin toplum tarafından kabul görmesi sürecinin de AB’ye uyum sürecinde önemli olduğunu söyleyebiliriz. Kesintisiz yapılan bu eğitim sistemi daha nitelikli bir öğrenci profilinin ortaya çıkmasına, üniversite eğitim hayatına da katkı sağlamaya yönelik olduğunu düşünebiliriz. Bu çalışmada özellikle Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde izlediği eğitim politikaları literatür açısından ele alınmış, yapılan bu alandaki çalışmalar değerlendirilmiştir
Alternatif Dilde Özet: In this study, EU and Turkey’s membership process to EU are explained and EU’s educational policies and their effects upon Turkish Educational System are discussed. Consisting of twenty-seven European countries, EU "European Union" ,as with many issues, carried out serious reforms in the field of education. In particular,the innovations which were brought to educational administration and educational system are very remarkable. In the unity of the EU accession process, Turkey carried out some studies, especially in the field of educational reforms. The studies which were held between the EU and Turkey contributed to experince and implement innovations in education. In the process of adaptation to the EU ,educational policies which the EU wants are quickly tried to be implemented in Turkish Education System.Quality in education ,and more qualified educational policy, more transparency in applications and continuity have attracted a great deal of attention. As today the classical education approach is no longer left behind , we see that modern education approach is at the forefront. in the process which we believe that educational problems was fallen behind in the past, new training techniques planned to be implemented and implemented in some places today, the education system offered by technological devices leads to a more qualified student profile. Finally, we can say that some of the tensions in the 4 +4 +4 system,and the process of the acceptance of a new educational system by society are important in the process of harmonization with the EU. We can think that continuous education system leads to a more qualified student profile ,contribute to the life of university education. In this study, especially educational policies pursued by Turkey's EU integration process is examined in terms of literature, the studies in this area were evaluated.

PDF Formatında İndir

Download PDF