image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 1
Makale Başlık: Ebeveynlerin Koklear İmplanta İlişkin Beklentilerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 10.11.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Koklear implant (Kİ) uygulamaları, ileri-çok ileri derecede işitme kayıplı çocuklarda tanı sonrası müdahalede sıklıkla tercih edilen seçeneklerden biridir. Ebeveynler Kİ ameliyatı gibi ciddi bir kararı vermek zorunda kalırken bu durum tanıdan kısa süre sonra Kİ sürecinin gereksinimlerini karşılamaları anlamına gelmektedir. Ebeveynlerin Kİ kararını almalarında Kİ’ye ilişkin beklentilerinin önemi düşünüldüğünde bu beklentilerin niteliğinin anlaşılması ebeveynlerin doğru yönlendirilebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede araştırmanın amacı çocuğu Kİ kullanan ebeveynlerin beklentilerinin niteliğini incelemektir. Nitel betimsel analiz yaklaşımıyla desenlenen çalışmada Kİ ekip üyeleri (n = 6) ve çocuğu Kİ kullanıcısı olan ebeveynlerle (n = 7) nitel veri toplama tekniklerinden odak grup görüşme, farklı Kİ firma temsilcileri (n = 4) ile de yarı-yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler tümevarım anlayışıyla betimsel analize tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda iki ana tema ortaya çıkmıştır: (1) Kİ öncesi dönemde beklentiler ve (2) Kİ sonrası dönemde beklentiler. Kİ öncesi dönemde ebeveynlerin beklentilerinin niteliği akranlarıyla uyumlu gelişim beklentisi, mucize beklentisi ve işlemcinin açılışı sırasındaki beklentiler olmak üzere üç alt tema altında sunulmuştur. Kİ sonrası dönemde ise düşük beklentiler ve süreç içinde beklentilerin yeniden yapılandığını düşündüren bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen bu bulgular doğrultusunda ülke çapında farklı araştırmacıların farklı gruplarla yürüteceği çalışmalar Kİ uygulamalarında ebeveyn beklentilerine dair alanyazın bilgisini ve uygulamaları zenginleştirebilir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF