image.jpg

Derginin Adı: Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Amasya Education Journal
Cilt: 2012/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Annelerin Özyeterlik Algıları İle 1-3 Yaş Arasındaki Çocuklarının Gelişimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 12.09.2012
Okunma Sayısı: 34
Makale Özeti: Bu çalışma 1-3 yaş arasında normal gelişim gösteren çocukların gelişim seviyeleri ile annelerinin özyeterlik inanç düzeylerini belirlemek ve arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 1-3 yaş arasında normal gelişim gösteren çocuğu olan 60 anne oluşturmaktadır. Araştırmada Elibol, Mağden, Alpar (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Anne Babalık Becerilerinde Özyeterlik Ölçeği ve 1-3 yaş arasındaki çocuklara Savaşır, Sezgin ve Erol (1994) tarafından geliştirilen Ankara Gelişim Envanteri uygulanmıştır. Araştırma analizlerinde frekans, yüzde değerleri ve korelasyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; annelerin özyeterlik algılarının orta düzeyde olduğu, ancak disiplin, öğretme ve oyun alanlarında kendilerini daha az yeterli hissettikleri; 1-3 yaş arasındaki çocukların en çok ince motor gelişimlerinde yetersizlik olduğu, kaba motor, dil-bilişsel ve sosyal beceri-özbakım alanlarında ise yarıdan fazlasının gelişiminin yetersiz olduğu bulunmuştur. Ayrıca annelerin özyeterlik algıları ile çocukların sosyal beceri-özbakım gelişimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (p<0.05).
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF