image.jpg

Derginin Adı: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (HÜSBED)
Cilt: 2008/1
Sayı: 1
Makale Başlık: İLKÖĞRETİMDE EV ÖDEVLERİNE YÖNELİK ETÜT ÇALIŞMALARI: KAVRAMSAL BİR ANALİZ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.11.2012
Okunma Sayısı: 18
Makale Özeti: Gelişen ve değişen eğitim anlayışıyla birlikte, yapılandırmacı eğitim ve öğretimin ya- pısına uygun ev ödevleri konusunda, anne- babalar, çocuklarına yeteri kadar yardımcı ola- mamaktadırlar. Bununla birlikte, ev ödevlerindeki karmaşıklık da gittikçe artmaktadır ve ev ödevlerinin, her zaman, evde yapılması gereken çalışmalar olmadığı görüşü de yaygınlık kazan- maktadır. Bu nedenle, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2006 yılında, çocukların gün içe- risinde yaptığı çalışmaları değerlendirmek, çocukları ertesi günün çalışmalarına hazırlamak ve çocuklara verimli ders çalışma becerisini kazandırmak amacıyla, sınıf öğretmeninin nezaretinde “ilköğretim etüt programları”nın uygulanması gerekli görülmüştür. 2006 yılından bu yana, ilköğretim okullarında uygulanmakta olan etüt çalışmalarının verimli olup olmadığı, öğrenci başarısına ne ölçüde katkı sağladığı ve velilerin hangi amaçlarla çocuklarını etüt çalışmalarına gönderdikleri gibi konular önem kazanmaktadır. Özellikle, ailesi çalışan ve evde kendisiyle ilgilenecek kimsesi olmayan öğrenciler için planlanmış olan okul sonrası etüt çalışmaları, öğ- rencilerin ev ödevlerine yardımcı olmak için güvenli bir çalışma yeri olmakta ve öğrencilerin zamanlarını verimli bir şekilde geçirmelerine olanak sağlamaktadır. Bu çalışma ile genel anlamda okul sonrası ilköğretimde uygulanmakta olan etüt çalış- maları daha geniş içerikle ele alınarak incelenmeye çalışılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF