image.jpg

Derginin Adı: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (HÜSBED)
Cilt: 2009/1
Sayı: 1
Makale Başlık: İNTERNETTE FİNANSAL RAPORLAMANIN DIŞ DENETİME ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.11.2012
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, internette finansal raporlamanın dış denetime etkilerini belirlemektir. Bu kapsamda öncelikle literatür taraması yapılarak, internette finansal raporlamanın dış denetime ve denetçilerin sorumluluklarına etkileri açıklanmıştır. Daha sonra ise, akademisyenler ve denetçiler üzerine bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler anket yoluyla elde edilmiş ve ankette 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca varyans analizinden faydalanılarak anket sonuçları karşılaştırılmıştır. Araştırmaya göre katılımcılar, internette finansal raporlamanın denetim uygulamalarını etkileyip etkilemeyeceği konusunda kararsız kalmışlardır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF