image.jpg

Derginin Adı: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (HÜSBED)
Cilt: 2010/1
Sayı: 1
Makale Başlık: MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ MEZUNLARININ SİSTEM VE TEKNOLOJİ BECERİLERİNİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (ÇORUM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.11.2012
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin başlangıçta kuruluş amacının ilgili alanlar da öğretmen ihtiyacını karşılamaktı. Ancak son yıllarda yapılan öğretmen atamalarında kendilerine yer bulamayan Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri mezunları sanayiye yönelmiştir. Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri mezunlarının istihdam edilebilirlik açısından önemli olan Sistem ve Teknoloji Becerilerine işveren görüşlerine göre ne oranda sahip olduklarının belirlenmesi gündeme gelmiştir. Bu araştırmada, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun olanların Sistem ve Teknoloji Becerilerinin işveren görüşlerine göre değerlendirilmesi yapılmıştır. Çorum Organize Sanayi Bölgesinden 40 firma yöneticisine anket yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine Kolmogorov Smirnov testi ile bakılmıştır. Nitel değişkenler arasındaki bağımsızlığın belirlenmesinde Ki-Kare analizinin Exact ve Monte Carlo yöntemlerinden yararlanılmıştır. P<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Çorum’daki yöneticilerin Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun olmuş çalışanlarının “Alternatif Sistem Geliştirme” becerilerini yetersiz buldukları görülmüştür. Araştırmaya katılan yöneticilerin Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun olmuş çalışanlarının Sistem ve Teknoloji Becerilerinden bazı yeterliliklerine verdikleri cevaplarda “Yaşları” ve “Eğitim Düzeylerine” bağlı olarak istatistiksel bakımdan anlamlı farklar görülmüştür. Bu araştırma Mayıs 2010 tarihinde Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun olmuş çalışanları olan firma yöneticilerini kapsamaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF