image.jpg

Derginin Adı: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (HÜSBED)
Cilt: 2010/1
Sayı: 1
Makale Başlık: TÜRK DERİ HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDEKİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN MARKALAŞMA DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.11.2012
Okunma Sayısı: 17
Makale Özeti: Ürün ve hizmetleri birbirinden farklılaştıran, tanımlayan, bilgi veren, imaj yaratan ve özel bir kimlik kazandıran ayırt edici isim, sözcük grubu, harf, sembol, şekil veya bunların kombinasyonu olarak tanımlanan marka, teknolojinin kısa sürede taklit edilebildiği ürün ve hizmetlerin birbirine çok benzediği bir ortamda rekabet gücünü belirleyen önemli bir unsur haline gelmiştir. Fiziksel olarak birbirinden farklı olmayan ve pek çok benzer ürünün bulunduğu pazarlarda, gerek üretici ve aracı işletmeler gerekse tüketiciler ve toplum açısından, markalar büyük öneme sahiptir. İşletmeler açısından marka, ürünlerini rakip ürünlerden farklılaştırarak, ürüne ve markaya, talep ve bağlılık yaratmakta kullanılan önemli bir araçtır. Türkiye’nin önemli bir sektörü olan deri hazır giyim işletmelerinin yoğun uluslararası rekabet ortamında pazar payını koruyabilmesi ve arttırabilmesi için tek çıkar yolun markalaşma olduğu pek çok araştırmada ifade edilmektedir. Bu araştırmada Türkiye’de deri hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren hazır giyim işletmelerinin markalaşma düzeylerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma verileri Türkiye’de faaliyet gösteren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı 42 adet deri hazır giyim işletmesinden anketler yoluyla toplanmıştır. Toplanan veriler sınıflandırılarak analiz edilmiş tablolar halinde sunularak yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, kendi markaları için ürünler tasarlayıp üreten deri hazır giyim işletmeleri büyük çoğunluktadır. İşletmelerin sahip oldukları ulusal ve uluslararası marka sayılarında pek çok işletmenin en az bir markaya sahip olması ve daha fazla işletmenin bu markalara on yıldan daha kısa süredir sahip olmaları özellikle son yıllarda sektörde markanın öneminin farkına varıldığı ve bu alanda çalışmaların yapıldığının bir göstergesidir. Ayrıca küçük ölçekli deri hazır giyim işletmelerinin markalaşma düzeyleri ve marka yaratmada karşılaştıkları zorluklar ortaya konularak deri hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren işletmelere markalaşmaya yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF