image.jpg

Derginin Adı: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (HÜSBED)
Cilt: 2010/1
Sayı: 1
Makale Başlık: TÜRKİYE’DE REEL İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: 1965–2009 DÖNEMİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.11.2012
Okunma Sayısı: 12
Makale Özeti: ÖZET Çalışmada, reel ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi, 1965-2009 dönemi Türkiye’si açısından incelenmektedir. Johansen eşbütünleşme sınaması sonucunda, 1965-2009 döneminde Türkiye’de reel ihracat ile reel Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) arasında uzun dönemli bir denge ilişkisinin olduğu; vektör hata düzeltme modelinde, hata düzeltme katsayılarının negatif anlamlı olması dolayısıyla, reel GSMH artışı ile reel ihracat artışının uzun dönem zaman patikalarından sapmalarının kısa dönemli olduğu; Granger nedensellik sınaması sonucunda, değişkenler arasındaki kısa dönem nedensellik ilişkisinin, reel GSMH artışından reel ihracat artışına doğru olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, reel ihracat ve ekonomik büyüme arasında kısa dönemde ihracata dayalı büyüme hipotezini desteklemeyen, uzun dönemde ise destekleyen sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF