image.jpg

Derginin Adı: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (HÜSBED)
Cilt: 2011/1
Sayı: 1
Makale Başlık: ÖRGÜTSEL KÜÇÜLME YAŞAYAN BİREYLERİN STATÜLERİ İLE İŞTEN ÇIKARILMA KORKULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ VE MEDİKAL CİHAZ ÜRETEN İŞLETMELER ÜZERİNE UYGULAMA
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.11.2012
Okunma Sayısı: 23
Makale Özeti: Bilişim alanındaki gelişmeler, globalleşme, hızlı değişim ve rekabet işletmelerin içinde bulunduğu ortamı zorlaştırmaktadır. Bu zorlayıcı ortam içerisinde işletmeler çeşitli uygulamalar geliştirmek durumunda kalmışlardır. Örgütsel küçülme uygulaması, 1980’ lerden beri yüz binlerce organizasyonu ve milyonlarca çalışanı etkilemektedir. Örgütsel küçülme uygulamasından etkilenen başlıca iki grup vardır. Bu gruplar işletmede kalan çalışanlar ve işletmeden ayrılan çalışanlardır. Örgütsel küçülme, kalan personel üzerinde değişiklikler oluşturmaktadır. Bireylerdeki değişiklikler psikolojik ve fizyolojik olarak görülebilir. Araştırmanın amacı örgütsel küçülme yaşayan bireylerin statüleri ile işten ayrılma korkusu arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının tespit edilmesidir. Bireylerin statüleri girişimci, yönetici ve işgören olmak üzere üç temel grupta ele alınmıştır. Araştırma, medikal cihaz üretimi yapan 100 işletmede farklı statülerde çalışan 430 kişiye anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan 36 kişi girişimci, 186 kişi yönetici ve 208 kişi işgörendir. Araştırmada kullanılan anket formları, literatür taramasından elde edilen bilgiler ışığında işletme istatistik disiplinlerinden 5 akademisyen ve bir uzman psikologun görüşü alınarak hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda örgütsel küçülme yaşayan farklı statülerdeki bireylerin farklı kaygı ve korkuları olduğu bulgulanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF