image.jpg

Derginin Adı: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (HÜSBED)
Cilt: 2011/2
Sayı: 2
Makale Başlık: XIX. YÜZYIL OSMANLI DIŞ POLİTİKASI ÜZERİNDE İNGİLİZ TESİRİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.11.2012
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti hemen her alanda yoğun Batı tesiri altındaydı ki buna dış politikası da dâhildi. Bu asırda özellikle Avrupalı büyük güçlerin İmparatorluk üzerinde yürüttükleri siyasi, askeri ve ekonomik mücadeleler, Osmanlının Avrupa teşkilat ve teşrifat usullerini benimsemesinde, dolayısıyla da başta İngiltere olmak üzere Avrupa’nın güdümüne girmesinde etkili oldu. Çalışmamızda Klasik Dönem Osmanlı dış politikasının temelleri, gelişen ve büyüyen yenidünyaya karşı bu geleneksel Osmanlı siyasetinin nasıl değişime uğradığı ve en nihayet XIX. yüzyılda dışa açılmak zorunda kalan İmparatorluğun hangi politikalarla ayakta kalmaya çalıştığı ele alınmıştır. Diğer taraftan, yüzyılın sonlarına doğru özellikle Almanya’nın birliğini kurmasıyla birlikte değişmeye başlayan mevcut siyasi ve ekonomik dengelerin İmparatorluğun iç ve dış politikalarına olan yansımaları üzerinde durulmuştur. Devletin en zorlu asrı olan XIX. yüzyılda İngiliz siyasetinin önceleri Hindistan ile başlayan ancak bir süre sonra kapsamı içerisine Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu’yu da alan sömürgecilik faaliyetleri ile bu uzun soluklu İngiliz siyasetinin Osmanlı Devleti ve dış politikasına olan etkileri anlatılmıştır. İngiliz çıkarlarının Osmanlı mevcudiyetini koruduğu bir dönemden, yine İngiliz siyasetinin Osmanlıyı tasfiye ettiği yeni bir döneme geçişe neden olan karmaşık tarihi ve stratejik süreç izaha çalışılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF