image.jpg

Derginin Adı: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (HÜSBED)
Cilt: 2011/2
Sayı: 2
Makale Başlık: KOBİ’LERİN KULLANDIKLARI KREDİ PROFİLİNİN BELİRLENMESİ: AYDIN İLİ UMURLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.11.2012
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Bilindiği gibi günümüz Dünya ekonomik sisteminin temelini rekabet oluşturmaktadır. Rekabeti korumanın en etkili yolu ise ülke ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin varlığını sürdürmelerini sağlamaktan geçmektedir. KOBİ’lerin bulundukları ülkeye yaptıkları katkıların başında, üretim ve istihdam alanı yaratmak gelmektedir. Ancak KOBİ’lerin katkıları sadece üretimle sınırlı değildir. Sosyal ve siyasi alanda da katkıları mevcuttur. KOBİ’lerin üzerlerine yüklenilen bu görevleri yerine getirmeleri için mali açıdan yeterli kaynağa sahip olmaları gerekmektedir. Bu kaynakların başında özkaynak gelmekte daha sonra ise başta bankalar olmak üzere çeşitli finans kuruluşlarından sağladıkları krediler gelmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada KOBİ’lerin önemi ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullandıkları kredi profilinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Aydın İli Umurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette bulunan KOBİ’ler üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Çalışmada KOBİ’lerin ne amaçla kredi kullandıkları, hangi kredileri daha çok tercih ettikleri ve bunun nedenleri, kredi bulmada ve kredi ödemelerinde sorun yaşayıp yaşamadıkları gibi konular araştırılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF