image.jpg

Derginin Adı: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (HÜSBED)
Cilt: 2011/2
Sayı: 2
Makale Başlık: TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİNE YÖNELİK BİR MODEL DENEMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.11.2012
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Küreselleşen dünyamızda Uluslararası Doğrudan Yatırımların (UDY) ülkelerin ekonomik kalkınma ve refahları üzerindeki etki ve önemi giderek artmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz, bilgi ve iletişim kavramlarının şekillendirdiği yeni dünya düzeni içinde Türkiye için ekonomik ve sosyal refaha ulaşabilmek, istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmek büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, ülkemizde ekonomik liberalleşme hareketlerinin, özellikle 1980’li yıllardan itibaren artmaya başlamış olmasına rağmen 1990’lı yıllar da dahil olmak üzere birtakım yapısal reformlarla desteklenememiş olmasından dolayı bu yönde beklenen gelişmeler sağlanamamıştır. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren birtakım yapısal reformların da uygulamaya konulmasıyla birlikte UDY girişlerinde önemli miktarlarda artışlar yaşanmaya başlamıştır. Bu çalışmada; 1998 - 2010 yılları arasındaki süreçte gerçekleşen UDY girişlerinin önemli belirleyicilerinden olan GSYH, Net Uluslararası Rezervler, Dış Borç Stoğu ve Tasarruf Mevduatı Faiz Oranı gibi açıklayıcı değişkenlerin açıklanan değişken UDY’ler üzerindeki etkileri bir ekonometrik model deneme çalışması ile incelenmeye çalışılmıştır. Bu inceleme, ekonometrik modelimizin amacını da oluşturmaktadır. Bu çerçevede model oluşturularak, UDY girişlerinde söz konusu değişkenlerin etkilerinin nasıl ve ne yönde olduğu araştırılmaya ve sonuçları ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF