image.jpg

Derginin Adı: Turkish History Education Journal
Cilt: 2012/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Yakın Dönem Tarihinin Ortaöğretimde Öğretimi: Problemler ve Öneriler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Teaching of Contemporary History at Middle Schools:
Makale Eklenme Tarihi: 23.12.2012
Okunma Sayısı: 14
Makale Özeti: Yakın dönem tarihi tanımı, kapsamı ve niteliği olduğu kadar çalışma metoduyla da, uzak dönem tarihinden farklı bir çalışma sahasıdır. Bu durum, yakın dönem tarihinin öğretilmesini de farklı kılmakta ve bir dizi unsurun öğretim sürecine dahil olmasını gerektirmektedir. Yakın dönem tarihinin orta öğretim düzeyinde öğretilmesi söz konusu olunca, konu daha karmaşık ve uzmanlık isteyen bir hal almaktadır. Çalışmada önce, yakın dönem tarihinin tanımı yapılıp, kapsamı ve en belirgin nitelikleri, uzak dönem tarihi ile karşılaştırmalı olarak verilecektir. Ardından, Yakın dönem tarihinin kapsadığı zaman dilimi ve bu zaman diliminde, öğrencilere öğretilmesi mümkün olan kısım üzerinde durulacaktır. Bu çalışmalar yapılırken, yakın dönemin tarihinin akademik dünyadaki manası ve çalışma biçimi de paralel biçimde tartışılacak bu suretle, eğitim alanındaki tartışmalara zemin hazırlanacaktır.Yakın dönem tarihinin oluşum halinde ve geçici nitelikte olması dolayısıyla ortaöğretimdüzeyinde öğretilmesinin ne tür pratik problemlere yol açacağı üzerinde durulacaktır. Problemler, tarihin ne olduğu ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere öğretiminden nelerin beklendiği esasalınarak çözümlenmeye çalışılacaktır. Ortaöğretim yaş grubundaki öğrencilerin çevrelerindeki dünyayı kavrama konusundaki zihinsel gelişimlerinin düzeyi ve yeterliliği en önemli faktör olarak yapılacak çözümlemeye dahil edilecektir. Günümüzün hızla değişen dünyası ve buna paralel olarak değişen ihtiyaçları karşısında, yakın dönem tarihinin öğretilmesi teorik düzeyde tartışmak ve çözüm önerileri sunmak çalışmanın hedefini oluşturmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı ders kitaplarından sıklıkla istifade edilerek örnekler verilecek ve çalışmanın pratik neticesi kapsamında, yakın dönem tarihinin öğretilmesi konusunda uygulanabilir önerilerde bulunulacaktır.
Alternatif Dilde Özet: Contemporary history is a different and distinctive research field from standart history with its nature and coverage as well as its research methods. This requires adoption of new approaches and inclusion of a new set of factors to its teaching process. When it comes to its teaching at the middle school level, all these become more complex and complicated requiring more expertise and research in the field. In this study initially, a conventional description of the contemporary history is made and its coverage and most distinctive characteristics are defined in comparison with the standard history. Then, the time limits covered by contemporary history are discussed and the periods within these limits that can be thought to middle school pupils are determined. In paralel with these meaning, time limits and research methods of contemporary history in the academic world are also given to provide better perspective to educational discussions. In the rest of the study, the process of teaching of contemporary history at middle school level and practical as well as theoretical problems involved in this process are discussed in detail. The starting point in these discussions will be the expectations from the teaching of contemporary history to students and the intellectual capacity of the middle school students to understand the constantly changing contemporary world their around. The discussion of and solution to the teaching of contemporary history is the main purpose of this study. In doing this, school books published by the Ministry of Education are exploited. Finally, practical suggestions are made towards the teaching of contemporary history at middle schools.

PDF Formatında İndir

Download PDF