image.jpg

Derginin Adı: TURKISH JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Yeni Atanan Okul Yöneticilerinin Okul Müdürlüğüne Hazırlık ve Yetiştirilme Programlarına İlişkin Düşünceleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 20.01.2016
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı okul müdürlüğü hazırlık programlarının içeriğine ilişkin olarak okul müdürlerinin görüşlerini belirlemektir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmada çalışma grubunu Eskişehir il merkezinde okul müdürlüğü görevine yeni atanmış, 11 okul müdürü oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak hazırlık programına yönelik açık uçlu soruların yer aldığı yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu; okul müdürlüğüne hazırlık programının boyut ve konuları, değerleri, bilgi ve becerileri, dersleri olmak üzere dört faktörden oluşmaktadır. Çalışmada elde edilen veriler içerik analizi türlerinden frekans analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; okul müdürlerinin hazırlık programının boyut ve konularına ilişkin görüşleri ele alındığında, müdürlerin en fazla okuldaki süreçler ve işleyişi vurguladıkları görülmüştür. Ayrıca okul müdürleri hazırlık programlarının eşitlik ve dürüstlük üzerine kurulu değerlere sahip olması gerektiğini belirtmişlerdir. Bilgi ve beceriler boyutunda ise etkili iletişim, liderlik, yönetim ve organizasyon kavramlarının baskın olduğu bulgulanmıştır. Hazırlık programında en fazla yer alması istenen dersler ise ikna ve iletişim, okulun finansal yönetimidir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF