image.jpg

Derginin Adı: TURKISH JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES
Cilt: 2014/1
Sayı: 3
Makale Başlık: Materyal Destekli Matematik Öğretiminin
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 20.01.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Matematik dersinin kendine has soyut yapısı bu dersin anlaşılmasında güçlüklere neden olmaktadır. Bu bağlamda öğretimin somut materyallerle desteklenmesi, zengin öğrenme yaşantılarının sağlanması son derece önemlidir. Bu araştırmanın amacı, materyal destekli matematik öğretiminin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin başarılarına ve tutumlarına olan etkisini incelemektir. Bu çalışma 2013-2014 eğitim öğretim yılı Elazığ ili, merkeze bağlı bir köy ortaokulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu bu okulda öğrenim gören 60 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada yarı deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, kümeler konusunun materyal destekli olarak işlenmesinin deney grubundaki öğrencilerin matematik başarısını ve tutumunu olumlu yönde etkilediğini göstermiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF