image.jpg

Derginin Adı: TURKISH JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Fen ve Teknoloji Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 20.01.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin fen ve teknolojiye yönelik tutumlarını belirleyici bir ölçme aracı geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemeler sonunda geliştirilen ölçek 5’li Likert tipinde hazırlanmıştır. 40 madde olarak hazırlanan ölçek, 24 olumlu 16 olumsuz madde içermektedir. Ölçeğin kapsam geçerliliğinin tespiti için Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde 3 öğretim üyesi ve farklı okullarda görev alan 3 Fen ve Teknoloji öğretmenine incelettirilmiştir. Ayrıca 20 ortaokul öğrencisine uygulanarak maddelerde anlaşılmayan noktaların belirtilmesi istenmiştir. Uzmanların görüşü ve öğrencilerin cevaplarına göre gerekli değişiklikler yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği ve güvenirlilik çalışması için düzenlenen ölçek 272 ortaokul öğrencisine uygulanmıştır. Ortaokul öğrencilerinin fen ve teknolojiye karşı tutumlarını belirlemeyi amaçlayan araç, üç teorik boyut temel alınarak geliştirilmiştir. Bu boyutlar, fen ve teknolojiye sevme, fen ve teknolojiye karşı merak ve fen ve teknolojiyi günlük hayatla ilişkilendirme tutumlarıdır. Bu çerçevede, açımlayıcı faktör analizi yapılarak ölçeğin faktör desenini belirlenmiştir. Yapılan analizde KMO değeri .874 olarak bulunmuştur. Barlett küresellik sonuçlarına bakıldığında, bulunan ki-kare değerinin anlamlı olduğu görülmüştür (x2(780)=3601.820; p<.01). Bu doğrultuda, verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiği kabul edilmiştir. Bu bileşenlerin toplam varyansa yaptıkları katkı % 61.77’dir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .900 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen verilere göre geliştirilen ölçek geçerli ve güvenilir bulunmuştur
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF