image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Bilgisayar Okuryazarlığı Testinin Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Olarak Geliştirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Development of Computer Literacy Test as Computerized Adaptive Testing
Makale Eklenme Tarihi: 28.1.2016
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, Ankara Üniversitesi’nde tüm fakültelerde birinci sınıf öğrencilerine uygulanmakta olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi muafiyet sınavı testinin bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış test (BOBUT) olarak uygulanabilirliğini araştırmaktır. Araştırma iki temel aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, hazırlanan maddeleri denemek ve simülatif BOBUT uygulamasında üzerinde çalışılacak verileri elde etmek üzere 1366 üniversite öğrencisiyle çalışılmıştır. İkinci aşamada ise, 142 üniversite birinci sınıf öğrencisiyle canlı (live) BOBUT ve kâğıt-kalem testi uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Bilgisayar Okuryazarlık (BİLOKUR) testi kullanılmıştır. Araştırmada toplanan verilerin madde tepki kuramı’nın (MTK) 3 parametreli lojistik modeline uyum sağladığı tespit edilen 136 maddelik soru havuzu ile canlı BOBUT uygulaması yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, simülatif BOBUT uygulamasında kestirilen yeterlik kestirimlerine ilişkin en yüksek güvenirlik ölçüsü, sabit madde sayısına göre test sonlandırma koşulunda bulunmuştur. Ayrıca kullanılan madde sayısı bakımından, en az madde kullanımı, test sonlandırma koşulunun SH<0.50 olduğu durumda gerçekleşmiştir. En yüksek olabilirlik yöntemine (EYOY) göre yeterlik kestiriminin uygulandığı BOBUT testinde öğrencilerin yeterlik ölçüleri, kâğıt-kalem testinden elde edilenlere göre, özellikle uç değerlerde daha güvenilir ölçme sonuç vermiş, standart hata değeri açısından da BOBUT uygulamasıyla daha düşük hata kestirimleri elde edilmiştir. Canlı BOBUT uygulamasından elde edilen ortalama güvenirlik (test bilgi değeri), kâğıt-kalem testinden elde edilen güvenirlik değerinden daha yüksek bulunmuştur. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, SH<0.30 test sonlandırma kuralı kullanıldığında EYOY; SH<0.50 ve sabit madde (30) test durdurma kuralı kullanıldığında ise, beklenen sonsal dağılıma (BSD) dayalı yeterlik kestirim değerlerinin daha güvenilir olduğu bulunmuştur. Ayrıca canlı BOBUT uygulamasında elde edilen test bilgi miktarı, kâğıt-kalem testinden elde edilen güvenirlikten anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to investigate the applicability of the Computer Adaptive Testing (CAT) of the exemption exam of Information and Communication Technology in computer environment (as CAT) given to the first year students at every faculty of Ankara University each year. The research was carried out in two basic stages. In the first stage, the researchers studied with 1366 university students to obtain the data to study on with CAT application and and to test the prepared items. In the second stage, a paper and pencil test was given to 142 university first year students with live CAT. The test of computer literacy was used as an instrument of data collection. It was also tested in the study if the collected data met the hypothesis of Item Response Theory (IRT). With this regard, a live CAT application was carried out with 136-item pool which was found to comply with the three-parameter logistic model. According to the findings of the study, the highest reliability estimate found in simulative CAT application was found in test termination condition depending on the fixed item number (with 30 items). Besides, with regards to the number of used item, the least item use happened when test termination condition is Standard Error (SE)<0.50. In the CAT test, students’ ability estimates in CAT in which proficiency estimate is done depending on Maximum Likelihood Estimation (MLE) has come up with more reliable results in extreme values compared to those obtained in paper-pencil test, and lower standard error estimates were obtained with the use of CAT application with regards to standard error value. The average reliability obtained from live CAT application was found to be higher that of paper-pencil test. According to the findings of this study, when the SE<0.30 test termination rule is applied, MLE was found to be more reliable, when SE<0.50 and fixed item (30) test termination rule was applied, the proficiency estimate value based on Expected A Posteriori Method (EAP) was found to be more reliable. Besides, the test information amount obtained in live CAT application was significantly higher than that of paper and pencil test.

PDF Formatında İndir

Download PDF