image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 2
Makale Başlık: 5. Sınıf Seçmeli Ders Tercihlerinin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Scaling 5th Grade Elective Course Preferences with Rank-Order Judgments
Makale Eklenme Tarihi: 28.1.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmada, 4. sınıf öğrencilerinin, 5. sınıflar için MEB tarafından belirlenen 15 seçmeli dersi hangi sırayla tercih ettiklerini, tercih sıralamasının cinsiyet ve okul türü değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını sıralama yargıları kanunuyla ölçeklenmesi ile belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, Ankara ilinde özel okul ve devlet okullarında öğrenim gören toplam 316 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen “5. Sınıf Seçmeli Dersler Tercih Sıralaması Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, kız öğrencilerin daha çok “Yabancı Dil” ve “Görsel Sanatlar” derslerini, erkek öğrencilerin “Spor ve Fiziki Etkinlikler” ile “Zekâ Oyunları” derslerini; devlet okulu öğrencilerinin daha çok “Kur’an-ı Kerim” ve “Hz. Muhammed’in Hayatı” derslerini, özel okul öğrencilerinin ise “Spor ve Fiziki Etkinlikler” ile “Yabancı Dil” derslerini ilk sıralarda tercih ettikleri görülmüştür. Bu durum, cinsiyet ve okul türü değişkenlerinin seçmeli dersler tercih sırasında farklılaşmaya neden olduğunu göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: In this research it was aimed to determine 4th grade students’ selection order and whether this order differentiate by means of gender and school type variables of 15 elective courses which are specified by the Ministry of Education for 5th grade students via using rank order judgment scaling method. This research was conducted with a sample of 316 students who were attending private and public schools in Ankara. Data were collected by using “5th Grade Elective Courses Preferences Ordering Form” which was developed by the researchers. According to the results in terms of gender, female students preferred "Foreign Language" and “Visual art” courses while male students preferred "Sports and Physical Activities" and “Mind Games”, besides in terms of school type, public school students preferred “Quran” and “The life of the Prophet Mohammed” while private school students preferred "Sports and Physical Activities" and “Foreign Language” uppermost. This shows that gender and school type variables are effective on the selection order of the elective courses.

PDF Formatında İndir

Download PDF