image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Türkiye’deki Araştırma Görevlilerinin Mesleki Sorunlarının İkili Karşılaştırma Yoluyla Ölçeklenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Scaling of Research Assistants' Professional Problems in Turkey with Paired-Wise Comparison Method
Makale Eklenme Tarihi: 28.1.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırma, araştırma görevlilerinin yaşadıkları mesleki sorunların önem düzeyini “karşılaştırmalı yargılar kanunu” kapsamında yer alan ikili karşılaştırma yoluyla ölçeklemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda araştırma görevlilerinin mesleki sorunları cinsiyet, öğrenim durumu ve kadro türü değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırma genel tarama modeli ile desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan 555 araştırma görevlisi oluşturmaktadır. Ölçme aracı iki kısımdan oluşmakta olup birinci kısımda demografik bilgiler (cinsiyet, öğrenim seviyesi ve kadro türü), ikinci kısımda ise araştırma görevlilerinin ikili olarak karşılaştıracakları sekiz mesleki sorun (akademik olmayan işlere yönlendirilme, fiziksel yetersizlikler, mobbing, yabancı dil sorunu, kadro güvencesi olmaması, ekonomik sorunlar, ödeneklerin yetersizliği ve idare tarafından verilen fakülte işlerinin yoğunluğu) bulunmaktadır. Ölçekleme Thurstone’un karşılaştırmalı yargılar kanununun III. Hal denklemi kullanılarak tam veri matrisinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre araştırma görevlilerinin en önemli sorunu ekonomiktir. Bunu sırasıyla mobbing, idare tarafından verilen fakülte işlerinin yoğunluğu, ödeneklerin yetersizliği ya da bulunmaması, kadro güvencesi olmaması, akademik olmayan işlere yönlendirme, fiziksel yetersizlikler ve yabancı dil sorunları takip etmiştir. Araştırma görevlilerinin karşılaştıkları mesleki sorunlar cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde kadın araştırma görevlileri mobbingi en önemli sorun olarak görürken erkek araştırma görevlileri bu sorunu altıncı sırada görmektedir. Diğer bir değişken olan öğrenim seviyesinde, doktora eğitimini tamamlamış araştırma görevlilerinin en önemli sorununun kadro güvencesinin olmaması olduğu görülmüştür. Kadro türü değişkeni açısından ise
Alternatif Dilde Özet: In this study, the significance level of research assistants' professional problems was measured with the paired comparison method within the scope of "law of comparative judgment". In this context, research assistants' professional problems are investigated for gender, educational background and type of position. This study was carried out in the form of general survey model. The study group consisted of 555 research assistants working in public or foundation universities which are accredited by the Council of Higher Education in Turkey. The data collection tool is composed of two parts. The first parts asks for demographic information about gender, educational background and type of position while the second part inquires about the 8 professional problems (being directed to non-academic duties, lack of physical equipment, mobbing, foreign language proficiency, lack of guaranteed positions, financial problems, insufficient funds and heavy faculty works) given by the administration. The data was scaled via the third conditional equation on the full data matrix of Thurstone's law of comparative judgment. The results of the study indicated that the most significant problem research assistants face was economic problems. They were followed by mobbing, faculty workload, insufficient funding, job security, non-academic duties, physical deficiencies and poor foreign language skills respectively.When the research assistants’ problems were analyzed in terms of gender variable, there was a meaningful difference in the scale values of mobbing. In fact, male research assistants puts mobbing in the sixth place while female research assistants regard it as the most important problem. Another variable is the educational background, it can be seen from the results that the most significant problem of those who have obtained their PhD degrees is lack of guaranteed positions. When research assistants’ problems were examined in terms of type of position, it was found that lack of guaranteed positions is the most important problem for research assistants of 50/d position.

PDF Formatında İndir

Download PDF