image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Test Boyutluluğunun Analizinde Kullanılan Programların İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Overview of Software for Assessing Test Dimensionality
Makale Eklenme Tarihi: 28.1.2016
Okunma Sayısı: 16
Makale Özeti: Son yıllarda çok boyutlu veri setlerine ve çok boyutlu veri setleriyle yapılan çeşitli test uygulamalarına (test eşitleme, alt test puanlama, değişen madde fonksiyonu gibi) olan ilgi önemli düzeydedir. Bu çalışmada test boyutluluğunun analizinde ve çok boyutlu veri setleriyle çeşitli test uygulamalarında yaygın kullanılan bazı popüler paket programları (Mplus, NOHARM, TESTFACT, IRTPRO, flexMIRT, BMIRT, DIMTEST, DETECT, CCPROX/HAC, Velicer’ in MAP testi ve Paralel Analiz) incelenmiştir. Bu programların ulaşılabilirliği, hangi tür veri setleri, modeller, kestirim teknikleri ile analiz yapabildikleri belirlenmiştir. Programların boyutluluk analizini hangi tür yaklaşımla (açımlayıcı, doğrulayıcı) yaptıkları ve program çıktılarında bulunan indekslerin nasıl yorumlandıkları incelenmiştir. Ayrıca programların çeşitli özellikleri açısından karşılaştırılmalarına yönelik yapılmış çalışmalara yer verilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: In recent years, there is substantial demand for multidimensional data sets and their various test applications (such as equating test scores, subtest score reporting, differential item functioning). In this study, some popular software packages (Mplus, NOHARM, TESTFACT, IRTPRO, flexMIRT, BMIRT, DIMTEST, DETECT, CCPROX/HAC, Velicer’s MAP test and Parallel Analysis) which are used for analyzing test dimensionality and used for various test applications with multidimensional data sets, was investigated. The software packages was investigated in terms of their availability, their capabilities of data sets, models, estimation techniques. The software packages’ dimensionality analyses approach (confirmatory, exploratory) was investigated. Also assessing of the indices which can be gained from software packages’ outputs was investigated. Finally the simulation studies in which the packages are compared in terms of their various properties was reviewed.

PDF Formatında İndir

Download PDF