image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu’nu Türkçe’ye Uyarlama Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Adaptation Study of Maslach Burnout Inventory-Educators Survey to Turkish
Makale Eklenme Tarihi: 28.1.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmada Maslach ve Jackson tarafından geliştirilen Maslach Tükenmişlik Envanteri’nin bazı değişikliklerle Maslach, Jackson ve Schwab tarafından eğitimcilere uyarlanması sonucunda elde edilen Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu’nu Türkçe’ye uyarlama çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinin merkez ve taşra ilçelerinde çalışan 760 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Özgün formu 7’li Likert tipinde 22 maddeden ve 3 boyuttan (duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı) oluşan envanterin Türkçe formunun uygulandığı çalışma grubunda yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları envanterin özgün yapısının korunduğunu göstermektedir. Her bir alt boyut için ayrı ayrı hesaplanan Cronbach Alpha katsayısı duygusal tükenme boyutu için 0.88, duyarsızlaşma boyutu için 0.78, kişisel başarı boyutu için 0.74 olarak bulunmuştur. Madde-toplam korelasyonları dikkate alındığında envanterde yer alan maddelerin iyi bir ayırt ediciliğe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen AGFI, GFI, RMSEA, CFI ve NFI gibi uyum indeksleri doğrulamak için kurulan modelin kabul edilebilir uyum düzeyine sahip olduğunu göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, it is aimed to make Turkish adaptation study of Maslach Burnout Inventory-Educators Survey, which was obtained as a result of adaptation of Maslach Burnout Inventory, developed by Maslach and Jackson, to the educators with some modifications by Maslach, Jackson and Schwab. The study group of the research consisted of 760 classroom teachers working in central district and provinces of Ankara. Validity and reliability studies of the scale, of which the original form consists of 22 items in 7 point Likert type and 3 dimensions, (emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment), applied to the study group in Turkish form indicated that the original structure of the scale has been preserved. Cronbach's alpha coefficient calculated separately for each sub-dimension was determined as 0.88 for emotional exhaustion, 0.78 for depersonalization and 0.74 for personal accomplishment. Considering the item-total correlations, the items in the scale are understood to have a good discrimination indice. Model-fit indices such as AGFI, GFI, RMSEA, CFI and NFI obtained as a result of confirmatory factor analysis applied

PDF Formatında İndir

Download PDF